O DRUŽBI

Revidicom, revizijska družba, d. o. o., je bila ustanovljena leta 1996. Njen ustanovitelj in direktor družbe je dr. Stanko Čokelc.  Merila kakovosti revidiranja računovodskih izkazov in zadovoljstvo naročnikov so sčasoma zahtevali postopno širjenje revizijske družbe. Tako smo danes revizijska družba z zaposlenim pooblaščenim revizorjem, tremi pooblaščenimi revizorkami, ter dvema pomočnicama v reviziji od katerih se Eva Čokelc, mag. ekon. in posl.ved., pri Slovenskem inštitutu za revizijo izobražuje za pooblaščeno revizorko, kar nas uvršča med srednje revizijske družbe v Sloveniji, s primerno usposobljenim kadrom za revidiranje računovodskih izkazov.

KAKOVOST

Kakovost strokovnega dela je v naši revizijski družbi na prvem mestu, zato je pri izvajanju revizije računovodskih izkazov naš najpomembnejši vidik. Merimo jo z izsledki nadzora Slovenskega inštituta za revizijo ter večletnim sodelovanjem z našimi naročniki. Od ustanovitve revizijske družbe leta 1996 do danes smo tako imeli štiri nadzore, in sicer leta 2000, 2006, 2012 in 2015. Pri vseh pregledih nadzorniki niso ugotovili nepravilnosti, kar pomeni, da zaposleni spoštujemo kodeks etike zunanjih revizorjev ter strokovna in zakonska pravila revidiranja. V zvezi z našo družbo do sedaj še ni bil uveden sodni postopek ali postopek izrednega nadzora Slovenskega inštituta za revizijo glede ugotavljanja ustreznosti in pravilnosti podaje našega mnenja. Drugi vidik kakovosti so dobri medsebojni odnosi znotraj revizijske družbe in z našimi naročniki, pri čemer stremimo k dolgoročnemu sodelovanju; tretji vidik kakovosti pa je odzivnost na potrebe naših naročnikov; pri tem je naše vodilo biti odziven, ko problemi nastanejo in ne šele takrat, ko je že prepozno.

Opravljamo zakonsko predpisane (v skladu s 57. členom ZGD-1) in prostovoljne revizije posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov.

Namen revizije je povečati stopnjo zaupanja predvidenih uporabnikov v računovodske izkaze. To se doseže z izraženim mnenjem revizorja o tem, ali so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih sestavljeni v skladu s primernim okvirom računovodskega poročanja. Računovodski izkazi, ki so revidirani, so izkazi organizacije, ki jih je pripravilo poslovodstvo organizacije pod nadzorom pristojnih za upravljanje (Mednarodni standard revidiranja 200).

Pri preiskovanju računovodskih izkazov revizor izrazi sklep, katerega namen je povečati stopnjo zaupanja predvidenih uporabnikov v pripravo računovodskih izkazov organizacije v skladu s primernim okvirom računovodskega poročanja. Revizorjev sklep temelji na pridobljenem omejenem zagotovilu (Mednarodni standard poslov preiskovanja 2400).

Posle opravljamo, predvsem v primerih konsolidacije, kadar odvisno podjetje ni zavezano k reviziji, vendar je z vidika konsolidacije pomembno in v primerih, ko revizija zakonsko ni predpisana, vendar obstaja prostovoljna odločitev o opravljenem preiskovanju računovodskih izkazov, predvsem s strani lastnikov, investitorjev, potencialnih investitorjev ali poslovodstva.

Cilj posla opravljanja dogovorjenih postopkov je, da revizor izvede postopke revizijske narave, za katere se je dogovoril z organizacijo ali katero koli ustrezno tretjo stranko, ter poroča o dejanskih ugotovitvah.

Revizor mora zagotoviti, da bodo zastopniki organizacije in praviloma tudi druge posebej določene stranke, ki bodo prejele kopije poročila o dejanskih ugotovitvah, pravilno razumeli dogovorjene postopke in pogoje za posel (Mednarodni standard sorodnih storitev 4400).

Posebne revizije opredeljuje v Zakonu o gospodarskih družbah. Med njimi so:

• ustanovitvene revizije (194. člen ZGD-1),
• povečanje osnovnega kapitala z vložki (333. člen ZGD-1),
• revizije poročil o odnosih s povezanimi družbami (546. člen ZGD-1),
• in druge revizijske storitve v skladu z ZGD-1.

TOP