NOTRANJA REVIZIJA

Že 16 let opravljamo notranje revizije v dijaških domovih, vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, domovih starejših občanov, lekarnah in drugih javnih zavodih. V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, so proračunski uporabniki, katerih letni proračun ne presega 2.086.000 evrov dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja najmanj enkrat vsaka 3 leta, če pa proračun presega omenjeni znesek, pa vsako leto.

Notranji revizorji smo vključeni tako v revidiranje procesov v organizaciji, postopkov in ciljev. Vsem nivojem poslovodstva nudimo objektivne, neodvisne, strokovne nasvete, ki kažejo pot k nenehnim izboljšavam. Pomemben razlog za to, da poslovodstvo potrebuje notranjega revizorja, je prispevek, ki ga lahko opravimo tudi s svetovanjem. Ker je za omenjeno pomembno dobro poznavanje organizacije, izvajamo notranje revizije na sedežu revidiranca in s tem povečujemo kakovost in dodano vrednost opravljene storitve.

Zavezanci za notranjo revizijo imajo obveze, ki izhajajo iz Usmeritev za državno notranje revidiranje in so stopile v veljavo s  01.10.2017:

01
poslovodni organ proračunskega uporabnika mora na osnovi predhodne odobritve organa nadzora sprejeti sklep, da bo dejavnost notranjega revidiranja zagotavljal zunanji izvajalec storitev notranjega revidiranja. Pogodba, ki jo proračunski uporabnik sklene z izbranim zunanjim izvajalcem storitev notranjega revidiranja, v tem primeru smiselno povzema »notranje revizijsko temeljno listino« in mora smiselno vsebovati vse bistvene elemente, kot jih za notranje revizijsko temeljno listino zahtevajo Usmeritve;
02
zunanji izvajalec storitev notranjega revidiranja je zadolžen za pripravo predloga letnega načrta notranje revizije. Na osnovi predhodnega revizijskega ocenjevanja tveganj in vhodnih  informacij od poslovodstva in organa nadzora proračunskega uporabnika izvajalec izdela predlog letnega načrta notranje revizije;
03
vodja notranje revizije usklajuje načrte notranje revizije s poslovodnim organom in z organom nadzora, ki jih pregledata in za prihodnje obdobje odobrita najkasneje do 20. decembra tekočega leta. Pomembne vmesne spremembe načrtov notranje revizije se usklajujejo in odobrijo sproti na enak način, kot načrti, ki so bili predmet sprememb;  
04
poročilo o izidih posla mora vsebovati ugotovitve ter priporočila in/ali načrte ukrepanja. Kadar je to primerno, je treba dati tudi mnenje notranjih revizorjev. Mnenje mora upoštevati pričakovanja poslovodstva, organa nadzora in drugih deležnikov ter mora biti podprto z zadostnimi, zanesljivimi, ustreznimi in koristnimi informacijami.
05
zunanji izvajalec notranje revizije letni načrt notranje revizije usklajuje s predstojnikom oziroma poslovodnim organom in z organom nadzora, ki jih pregledata in za prihodnje obdobje odobrita najkasneje do roka, ki je za potrditev načrtov notranje revizije določen v pogodbi o notranjem revidiranju (Stališče Urada za nadzor proračuna, št. 0601-8/2014/44, december 2017);
06
zunanji izvajalec mora v skladu z Usmeritvami do konca februarja prihodnjega leta pripraviti letno poročilo notranjega revidiranja za tekoče leto ter ga posredovati predstojniku in organu nadzora  proračunskega uporabnika, ter  z njegovo vsebino seznani tudi Urad RS za nadzor proračuna.

REFERENCE

TOP