REVIZIJSKE STORITVE

Opravljamo zakonsko predpisane (v skladu s 57. členom ZGD-1) in prostovoljne revizije posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov.

Razen revidiranja računovodskih izkazov opravljamo še posle preiskovanja (REVIEW) računovodskih izkazov, dogovorjene postopke, druge posle dajanja zagotovil, revizije stvarnih vložkov in druge revizije.

Kakovost strokovnega dela je v naši revizijski družbi na prvem mestu, zato je pri izvajanju revizije računovodskih izkazov naš najpomembnejši vidik. Merimo jo z izsledki nadzora ter večletnim sodelovanjem z našimi naročniki. Od ustanovitve revizijske družbe leta 1996 smo imeli šest nadzorov, in sicer leta 2000, 2006, 2012 , 2015, 2018 in v letu 2021. Pri vseh pregledih nadzorniki niso ugotovili nepravilnosti, pomeni, da zaposleni spoštujemo kodeks etike zunanjih revizorjev ter strokovna in zakonska pravila revidiranja. V zvezi z našo družbo do sedaj še ni bil uveden sodni postopek ali postopek izrednega nadzora Slovenskega inštituta za revizijo in/ali Agencije za javni nadzor nad revidiranjem glede ugotavljanja ustreznosti in pravilnosti podaje našega mnenja.

Drugi vidik kakovosti so dobri medsebojni odnosi znotraj revizijske družbe in z naročniki, pri čemer stremimo k dolgoročnemu sodelovanju; tretji vidik kakovosti je odzivnost na potrebe naših naročnikov; pri tem je naše vodilo biti odziven, ko problemi nastanejo in ne šele takrat, ko je že prepozno.

PROIZVODNA PODJETJA

STORITVENA PODJETJA

TRGOVSKA PODJETJA

PODJETJA, KI OPRAVLJAJO GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

ZADRUGE

STANOVANJSKI SKLADI

JAVNE AGENCIJE

DRUŠTVA

Opravljamo zakonsko predpisane (v skladu s 57. členom ZGD-1) in prostovoljne revizije posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov.

Namen revizije je povečati stopnjo zaupanja predvidenih uporabnikov v računovodske izkaze. To se doseže z izraženim mnenjem revizorja o tem, ali so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih sestavljeni v skladu s primernim okvirom računovodskega poročanja. Računovodski izkazi, ki so revidirani, so izkazi organizacije, ki jih je pripravilo poslovodstvo organizacije pod nadzorom pristojnih za upravljanje (Mednarodni standard revidiranja 200).

Pri preiskovanju računovodskih izkazov revizor izrazi sklep, katerega namen je povečati stopnjo zaupanja predvidenih uporabnikov v pripravo računovodskih izkazov organizacije v skladu s primernim okvirom računovodskega poročanja. Revizorjev sklep temelji na pridobljenem omejenem zagotovilu (Mednarodni standard poslov preiskovanja 2400).

Posle opravljamo, predvsem v primerih konsolidacije, kadar odvisno podjetje ni zavezano k reviziji, vendar je z vidika konsolidacije pomembno in v primerih, ko revizija zakonsko ni predpisana, vendar obstaja prostovoljna odločitev o opravljenem preiskovanju računovodskih izkazov, predvsem s strani lastnikov, investitorjev, potencialnih investitorjev ali poslovodstva.

Cilj posla opravljanja dogovorjenih postopkov je, da revizor izvede postopke revizijske narave, za katere se je dogovoril z organizacijo ali katero koli ustrezno tretjo stranko, ter poroča o dejanskih ugotovitvah.

Revizor mora zagotoviti, da bodo zastopniki organizacije in praviloma tudi druge posebej določene stranke, ki bodo prejele kopije poročila o dejanskih ugotovitvah, pravilno razumeli dogovorjene postopke in pogoje za posel (Mednarodni standard sorodnih storitev 4400).

Posebne revizije opredeljuje v Zakonu o gospodarskih družbah. Med njimi so:

• ustanovitvene revizije (194. člen ZGD-1),
• povečanje osnovnega kapitala z vložki (333. člen ZGD-1),
• revizije poročil o odnosih s povezanimi družbami (546. člen ZGD-1),
• in druge revizijske storitve v skladu z ZGD-1.

TOP